Kallelse till extra medlems- och årsmöte

Styrelsen i Motala Vätterfiskeklubb kallar härmed till ett extra medlems- och årsmöte. 

När: Söndagen den 5 maj klockan 14:30
Var: Klubblokalen, Fabriksgatan 32

Syfte 
Styrelsen föreslår att få in i stadgarna att klubben har rätt att lyfta- och eller flytta övergivna båtar inom klubbens område. 
Vi kommer fokusera på §11 Hamn och uppläggninsanläggningar i våra stadgar.
Vi kommer också föreslå att lägga in en ny paragraf som styr klubbens ordningsregler. Ordningsreglerna är idag en bilaga till stadgarna, men vi saknar en paragraf som styr hur en ändring av ordningsföreskrifterna får ske. 

Vi kommer börja kl. 14:30 med ett medlemsmöte där vi presenterar styrelsens förslag till stadgeändringar. Därefter genomför vi ett extra årsmöte där förslag av stadgeändring tas upp för beslut!  

Dagordning extra årsmöte 2024-05-05

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordningen

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Förändring stadgar och ordningsregler

§ 9 Övrig frågor

§ 10 Mötets avslutande Vi bjuder på kaffe och enklare tilltugg!

Välkomna! 
Styrelsen Motala Vätterfiskeklubb